Algemene voorwaarden LIFESTYLE healthcenter Gennep, per 1 mei 2016

Artikel 1: Aanmelding en ledenpas

 1. De aanmelding als Lifestyle lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen, waarna het lidmaatschap in gaat op de aangegeven datum van dit inschrijfformulier.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt €20,00 . Lifestyle Gennep is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v communicatie met derden.
 3. Tijdens het 1e bezoek aan Lifestyle Gennep ontvangt het lid op vertoon van geldige legitimatie, zijn ledenpas. Uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas krijgt u toegang tot het fitnesscentrum. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar die in bezit zijn van een ledenpas krijgen uitsluitend toegang tot het fitness centrum onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder.
 4. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende medewerkers.
 5. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/ verantwoordelijk voor het gebruik en/ misbruik van de pas. Gebruik van de ledenpas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van de pashouder.
 6. Bij verlies, diefstal, beschadiging of anderszins in het ongerede raken van de ledenpas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van 7,50 worden verkregen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Betaling via automatische incasso per maand is mogelijk tegen betaling van een toeslag van €1,- per maand.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneringen om welke reden dan ook, wordt de incasso na 2 weken nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid 10 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 10 dagen in gebreke is gebleven, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 3. De ledenpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Lifestyle Gennep worden geweigerd. Lifestyle Gennep is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Na beëindiging is het resterende deel van het betreffende lidmaatschapjaar per datum direct beëindigd en direct verschuldigd en opeisbaar.
 4. De deelnemingsbijdrage kan elk jaar worden aangepast.

Artikel 3: Openingstijden

 1. Lifestyle Gennep behoudt zich het recht om de openingstijden te wijzigen.
 2. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. De officiële erkende feestdagen is Lifestyle Gennep gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap alleen beëindigen d.m.v. het aan de balie verkrijgbare opzegformulier dat volledig door het lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient te worden ingevuld.
 2. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand voor het verstrijken van de nieuwe contracttermijn. Indien de overeenkomst eerder wordt opgezegd dient u er rekening mee dat u tot einde van het contract, betaling verschuldigd bent. Reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden zullen niet worden gerestitueerd.
 3. Lifestyle Gennep behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag , op aangeven van de clubmanager een lidmaatschap te beëindigen. Na beëindiging is het resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar per direct verschuldigd en direct opeisbaar.

Artikel 5: Risico aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een progamma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Lifestyle Gennep, is geheel voor eigen risico van het lid.
 2. Lifestyle Gennep, de clubmanager en overige werknemers en /of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade a.g.v. ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Lifestyle Gennep, de clubmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derde.
 4. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen Lifestyle Gennep, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 6: Huisregels

 1. Het lid word geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Lifestyle Gennep en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Lifestyle Gennep zijn bij de balie van Lifestyle Gennep op te vragen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Lifestyle Gennep aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Lifestyle Gennep zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Lifestyle Gennep is gevestigd.
 3. Door zijn inschrijving verklaard het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Lifestyle Gennep te kennen en te accepteren.
 4. Lifestyle Gennep is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaardes te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden.

Artikel 8: Kosten

Alle kosten, waaronder incasso ,- deurwaarder-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Lifestyle Gennep worden gemaakt ten einde nakoming van de verbintenissen uit het inschrijfformulier te bewerkstelligen, zijn ten laste van de contractant. De buitenrechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat,deurwaarder of incassobureau is gesteld ongeacht of de contractant daarvan op de hoogte is.

Artikel 9: Betaling

De verschuldigde contributiegelden worden automatisch geïncasseerd door Lifestyle healthcenter Gennep.

Artikel 10: Automatische incasso

Lifestyle Gennep kan alle rechten uit hoofde van de vordering aan een derde overdragen of vorderingen uit handen geven, die de inning van de vorderingen kan verzorgen. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Lifestyle Gennep dan wel een derde aan wie de vordering is overgedragen of uit handen is gegeven gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand(waarbij een gedeelte van een maand als de hele maand wordt beschouwd) en bij een duurovereenkomst de overeenkomst met de klant per direct beëindigen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente tevens de buitenrechtelijke incassokosten op grond van de wet (WIK) verschuldigd.

De persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie die Lifestyle Gennep in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij: A) de risicoanalyses; B) het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche; C) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; D) credit management doeleinden; E) het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid.